Sex stycken barn cyklar längst en gång- och cykelväg

Det här informationen har vi tagit fram för att göra det enkelt att integrera frågor som rör trafik, hälsa och miljö i undervisningen. Vår ambition är att innehållet ska vara inspirerande, hjälpsamt och leda till roliga lektioner samt utvecklande diskussioner tillsammans med eleverna.

Varför är det här viktigt?

Barn och vuxna rör sig idag för lite. Det påverkar både vår fysiska och mentala hälsa och det är allas ansvar att vända den negativa trenden. I Sundsvall sker 71 % av alla resor med bil. Det är högt jämfört med andra liknande städer. Många resor är korta, hälften av alla resor är kortare än 5 kilometer vilket är ett avstånd som går alldeles utmärkt att cykla. Statistiken talar sitt tydliga språk. Bilen används i mycket stor utsträckning även på korta resor. Vi borde istället vara fysiskt aktiva när vi ska tas oss någonstans istället för att vara inaktiva i en bil.

En bredare syn på trafik i undervisningen

Obligatorisk trafikundervisning har funnits i den svenska skolan sedan 30-talet, men utformningen på den har varierat. I läroplanen (Lgr11) har trafikfrågor fått en tydligare plats och synen på hur trafik kan användas i undervisningen har också breddats. Ofta berör man bara trafiksäkerhet i undervisningen, men nu ska frågor som rör trafik även innefatta det som leder till en hållbar utveckling, frågor som handlar om miljö, hälsa, transport och samhällsplanering.

Vad säger forskningen om fysisk aktivitet?

Generellt rör sig barn för lite enligt de studier om gjorts. Det rekommendationer som finns för fysisk aktivitet är att barn behöver röra på sig minst 60 minuter per dag. Det kan vara aktiviteter som lekar på rasten, idrottslektioner, att ta sig till och från skolan till fots eller med cykel och träning på kvällen. Det mesta tyder också på att det är svårt att komma upp i dessa rekommendationer om barnen inte går eller cyklar till och från skolan samt utövar fritidsaktiviteter. Vardagsmotionen är alltså väldigt viktig. Endast 22 % av svenska flickor och 44 % av svenska pojkar kommer upp i de 60 minuters fysisk aktvitet per dag som rekommenderas. Andelen överviktiga barn ökar kontinuerligt. En dryg femtedel av flickorna och en fjärdedel av pojkarna är överviktiga.

Resvaneundersökningen som genomfördes 2016 i Sundsvall visar 91 % av alla föräldrar som lämnar sin barn vid förskola eller skola gör det med bil. Det finns alltså stora möjligheter att få in mer rörelse hos barnen om vi tänker annorlunda om hur vi hämtar och lämnar våra barn.

Svensk forskning visar också att barn som inte tar sig till skolan på egen hand förlorar naturliga möjligheter att utforska sin närmiljö och integrera med kompisar. Det leder till mindre självständiga och mindre trygga barn i sin närmiljö.